شاخه مارژینال مندیبولار

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب مارژینال مندیبولار

Marginal mandibular nerve: Is a branch of facial nerve :عصب مارژینال مندیبولار شاخه ای از عصب صورتی است