شاخه مایلوهایوئید

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب مایلوهایوئید

Mylohyoid nerve : Is a motor branch of the inferior alveolar nerve :عصب مایلوهایوئید شاخه حرکتی عصب آلوئولار تحتانی است