۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب گونه ای

Zygomatic nerve : Is a branch of facial nerve :عصب گونه ای شاخه ای از عصب صورتی است