۱۳۹۸/۰۱/۲۰

شاخک فوقانی بینی

Superior nasal concha : A bony projection on the posterior surface of the labyrinth of ethmoid bone :شاخک فوقانی بینی  یک برآمدگی استخوانی بر سطح خلفی […]