شریانهای دیاگونال

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریانهای دیاگونال

Diagonal arteries: Branches of the anterior interventricular artery supply blood flow to the anterior and anterolateral walls of the left ventricle :شریانهای دیاگونال شاخه هایی از […]