شریانهای ریوی راست و چپ

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

شریان های ریوی راست و چپ

Right and left pulmonary arteries: Each of which directs the deoxygenated blood to the corresponding lung :شریانهای ریوی راست و چپ هر یک از آنها خون […]