شریان رکتال فوقانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان رکتال فوقانی

Superior rectal artery : Is the continuation of the inferior mesenteric artery that supplies the rectum :شریان رکتال فوقانی ادامه شریان مزانتریک تحتانی است که رکتوم […]