شریان زانویی نزولی

۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شریان زانویی نزولی

Descending genicular artery: Arises from the femoral artery just before it passes through the adductor hiatus :شریان زانویی نزولی این شریان از شریان رانی قبل از […]