شریان ساب کلاوین راست

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان ساب کلاوین راست

Right subclavian artery: Arises from the brachiocephalic artery :شریان ساب کلاوین راست از شریان براکیوسفالیک منشعب می شود