۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان مغزی خلفی

Posterior cerebral artery: Is terminal branches of the basilar artery and supply the occipital lobes and posteromedial temporal lobes :شریان مغزی خلفی شاخه های انتهایی شریان […]