شریان های بین دنده ای خلفی

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان های بین دنده ای خلفی

Posterior intercostal arteries: Are arteries that supply blood to the intercostal spaces. There are eleven posterior intercostal arteries on each side :شریان های بین دنده ای […]