شریان های بین لوبی

۱۳۹۹/۰۶/۲۶

شریان های بین لوبی

Interlobar arteries : Come off the segmental arteries. They pass between the lobes of the kidney :شریان های بین لوبی از شریان های سگمنتال جدا می […]