شریان های سیگموئید

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان های سیگموئید

Sigmoid arteries : Are branches, between two-to-four, of the inferior mesenteric artery and supply the sigmoid colon :شریان های سیگموئید دو تا چهار شاخه شریانی هستند […]