شریان کاروتید مشترک چپ

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شریان کاروتید مشترک چپ

Left common carotid artery: originates from the aortic arch in the thorax :شریان کاروتید مشترک چپ از قوس آئورت در قفسه سینه منشا می گیرد