۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شکاف اولیه

Primary fissure: A fissure of the cerebellum that marks the boundary between the anterior lobe and the posterior lobe :شکاف اولیه شیاری در مخچه است که […]