شیار بین بطنی قدامی

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار بین بطنی قدامی

Anterior interventricular sulcus: Is one of two grooves that separates the ventricles of the heart :شیار بین بطنی قدامی یکی از دو ناودانی است که بطن […]