شیار دهلیزی-بطنی راست

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

شیار دهلیزی-بطنی راست

Right AV sulcus: Separates the right atrium and its auricle from the right ventricle inferiorly :شیار دهلیزی-بطنی راست دهلیز راست و گوشک آن را از بطن […]