۱۳۹۹/۰۴/۲۹

شیار مایل

Oblique fissure: Is bilateral structure in both lungs separating the lung lobes :شیار مایل ساختار دو طرفه ای در هر دو ریه است که لوبهای ریه […]