۱۳۹۹/۰۲/۱۴

شیار مخی طولی

Longitudinal cerebral fissure : The deep cleft separating the two hemispheres of the cerebrum : شیار مخی طولی شکاف عمیق جدا کننده دو نیمکره مغز