۱۳۹۸/۰۱/۲۴

صلبیه

Sclera : The opaque, fibrous, protective, outer layer of the human eye :صلبیه لایه ی غیر شفاف، فیبروز و محافظ خارجی چشم انسان است