۱۳۹۸/۰۶/۲۴

طناب خلفی

Posterior cord: Is formed from the posterior divisions of the superior, middle and inferior trunks. :طناب خلفی از شاخه خلفی تنه های فوقانی، میانی وتحتانی تشکیل […]