۱۳۹۸/۰۶/۰۳

طناب داخلی

Medial cord: Is formed from the anterior division of the inferior trunk :طناب داخلی از بخش انشعاب قدامی تنه تحتانی تشکیل شده است