عصب آلوئولار فوقانی خلفی

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب آلوئولار فوقانی خلفی

Posterior superior alveolar nerve : Is a branch of the maxillary division of the trigeminal nerve :عصب آلوئولار فوقانی خلفی شاخه ای از بخش ماگزیلاری عصب […]