عصب اسفنوپالاتین

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب اسفنوپالاتین

Sphenopalatine nerve : Is a branch of the maxillary nerve :عصب اسفنوپالاتین شاخه ای از عصب ماگزیلاری است