عصب حنجره ای داخلی

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب حنجره ای داخلی

Internal laryngeal nerve : It forms from the division of the superior laryngeal nerve into external and internal laryngeal branches at the level of the hyoid […]