عصب حنجره ای فوقانی

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب حنجره ای فوقانی

Superior laryngeal nerve : Is a branch of vagus nerve and innervates the cricothyroid muscles :عصب حنجره ای فوقانی شاخه ای از عصب واگ است و […]