۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عصب نازوسیلیاری

Nasociliary nerve : A branch of the ophthalmic nerve and is more deeply placed :عصب نازوسیلیاری شاخه ی خارجی و بزرگتر عصب فرونتال است که پلک […]