عضلات بین دنده ای خارجی

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضلات بین دنده ای خارجی

External intercostal muscles عضلات بین دنده ای خارجی Origin : Lower border of a rib within an intercostal space ابتدا : کنار تحتانی دنده ی در […]