عضلات بین دنده ای داخلی

۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضلات بین دنده ای داخلی

Internal intercostal muscles عضلات بین دنده ای داخلی Origin : Upper border of a rib ابتدا :کنار فوقانی دنده Insertion :Lower border of rib above, coursing […]