۱۳۹۸/۰۷/۲۰

عضلات شانه ای

Pectinate muscles: Are parallel ridges in the walls of the atria of the heart :عضلات شانه ای تیغه های موازی در دیواره های دهلیز های قلب […]