عضله آریتنوئید عرضی

۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عضله آریتنوئید عرضی

Transverse arytenoid muscle : :عضله آریتنوئید عرضی Origin: ‎Arytenoid cartilage on one side مبدا: غضروف آریتنوئید یک سمت Insertion‎: ‎Arytenoid cartilage on opposite side انتها: غضروف […]