عضله ابتوراتور داخلی

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ابتوراتور داخلی

Obturator internus muscle : :عضله ابتوراتور داخلی Origin: Ischiopubic ramus, obturator membrane and the bone around it مبدا: شاخ ایسکیوپوبیک، غشای ابتراتور و استخوان اطراف آن […]