عضله ادکتور مگنوس

۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ادکتور مگنوس

Adductor magnus muscle : :عضله ادکتور مگنوس Adductor part: Origin: Ischiopubic ramus Insertion: Upper part of linea aspera and medial supracondylar line of femur Innervation: Obturator […]