عضله استایلوهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استایلوهایوئید

Stylohoid muscle : :عضله استایلوهایوئید Origin: Styloid process of temporal bone مبدا: زائده استایلوئید استخوان گیجگاهی Insertion: Greater cornu of hyoid bone انتها: شاخ بزرگ استخوان […]