عضله استرنوهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله استرنوهایوئید

Sternohyoid muscle : :عضله استرنوهایوئید Origin: Manubrium of sternum مبدا: مانوبریوم جناغ Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هایوئید Innervation: C2-C3 by a branch of ansa cervicalis […]