عضله استیلوهیوئید

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوهیوئید

Stylohyoid muscle : :عضله استیلوهیوئید Origin: Styloid process of temporal bone مبدا: زائده ی استیلوئید استخوان تمپورال Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هیوئید Innervation: Facial nerve […]