عضله استیلوگلوسوس

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوگلوسوس

Styloglossus muscle : :عضله استیلوگلوسوس Origin: The apex of the styloid process مبدا: راس زائده ی استیلوئید Insertion: Superolateral sides of tongue انتها: بخشهای فوقانی طرفی […]