عضله اسپلنیوس کپیتیس

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله اسپلنیوس کپیتیس

Splenius capitis muscle : :عضله اسپلنیوس کپیتیس Origin: Nuchal ligament and spinus process of C7-T3 مبدا: رباط پس گردنی و زائده خاری مهره های هفتم گردنی […]