عضله اکستنسور کارپی

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله اکستنسور کارپی اولناریس

Extensor carpi ulnaris muscle : :عضله اکستنسور کارپی اولناریس Origin:Lateral epicondyle of the humerus مبداء: اپیکوندیل خارجی بازو Insertion:Base of metacarpal V انتها: قاعده استخوان متاکارپال […]