عضله اینترترانسورسوس

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

عضله اینترترانسورسوس

Intertransversus muscle: Any of the paired muscles between the transverse processes of adjacent vertebrae :عضله اینترترانسورسوس عضلات زوجی که بین زوائد عرضی مهره های مجاور قرار […]