عضله بازکننده کوتاه شست

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده کوتاه شست

Extensor pollicis brevis muscle : :عضله بازکننده کوتاه شست Origin:The posterior surface of the lower third of radius and interosseous membrane مبداء: سطح خلفی یک سوم […]