عضله بالابرنده کتف

۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بالابرنده کتف

Levator scapulae muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Transverse process of the atlas and axis, posterior tubercles C3 and C4 مبداء:زوائد ه عرضی مهره های اطلس […]
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده کتف

Levator scapulae muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Posterior tubercles of transverse processes of C1 – C4 vertebrae مبدا: تکمه خلفی زوائد عرضی مهره های اول […]