عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان

Levator anguli oris muscle : :عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان Origin: Maxilla مبدا: فک بالا Insertion: Each angle of the mouth انتها: گوشه دهان Innervation: […]