عضله بالاکشنده لب فوقانی

۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله بالاکشنده لب فوقانی

Levator labii superior muscle : :عضله بالاکشنده لب فوقانی Origin: Infra-orbital margin of the maxilla مبدا: لبه تحت کاسه چشمی فک بالا Insertion: Skin of the […]