۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تراپزیوس

Trapezius muscle : :عضله تراپزیوس Origin: Spinous processes of vertebraeC7-T12, Nuchal ligament and Occipital Bone مبدا: زوائد خاری مهره های هفتم گردنی تا دوازدهم سینه ای، […]