عضله تنگ کننده تحتانی حلق

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده تحتانی

Inferior constrictor muscle : :عضله تنگ کننده تحتانی Origin: Cricoid and thyroid cartilage مبدا: غضروف تیروئید و کریکوئید Insertion: Pharyngeal raphe انتها: رافه ی حلقی Innervation: […]