عضله تنگ کننده فوقانی حلق

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده فوقانی

Superior constrictor muscle : :عضله تنگ کننده فوقانی Origin: Pterygoid hamulus, pterygomandibular raphe and mandible مبدا: هامولوس پتریگوئید، رافه ی پتریگومندیبولار و فک پایین Insertion: Pharyngeal […]