عضله تنگ کننده میانی حلق

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله تنگ کننده میانی

Middle constrictor muscle : :عضله تنگ کننده میانی Origin: Greater cornu of the hyoid bone, lesser cornu and stylohyoid ligament مبدا: شاخهای بزرگ و کوچک استخوان […]