عضله تیروهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله تیروهایوئید

Thyrohyoid muscle : :عضله تیروهایوئید Origin: Thyroid cartilage of larynx مبدا: غضروف تیروئید حنجره Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان هایوئید Innervation: C1 and hypoglossal nerve عصب […]