عضله جنیوهایوئید

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله جنیوهایوئید

Geniohyoid muscle : :عضله بالابرنده کتف Origin: Inferior mental spine of mandible bone مبدا: خار چانه ای تحتانی استخوان فک تحتانی Insertion: Hyoid bone انتها: استخوان […]